Little
Interactive Learning
for classroom

ห้องเรียนแห่งอนาคต
เปลี่ยนการเรียนให้สนุกยิ่งกว่าเคย

More Active
-Body Tracking-

ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นด้วยการเล่นโดยใช้ทั้งร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการขยับ เดิน บังคับแขนและขา

More Fun
-Gamification-

เข้าใจเนื้อหาผ่านการเล่น สร้างบรรยากาศน่าตื่นเต้น ท้าทายในห้องเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ช่วยกันคิด แก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย

More Contents
-Updatable Software-

ด้วยโปรแกรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ ทำให้บทเรียนมีความใหม่อยู่เสมอ จึงทำให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาตามหลักสูตรปกติและเรื่องราวน่าสนใจทันเหตุการณ์

Little Interactive Learning
for classroom

ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนการเรียนให้สนุกยิ่งกว่าเคย

More Active
-Body Tracking-

ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นด้วยการเล่นโดยใช้ทั้งร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการขยับ เดิน บังคับแขนและขา

More Fun
-Gamification-

เข้าใจเนื้อหาผ่านการเล่น สร้างบรรยากาศน่าตื่นเต้น ท้าทายในห้องเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ช่วยกันคิด แก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดที่หลากหลาย

More Contents
-Updatable Software-

ด้วยโปรแกรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ ทำให้บทเรียนมีความใหม่อยู่เสมอ จึงทำให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาตามหลักสูตรปกติและเรื่องราวน่าสนใจทันเหตุการณ์

1
Subscribe

สมัครบริการ

2
Set-up

ติดตั้งอุปกรณ์

3
Play!

พร้อมเรียน

9,900.-
per month

เรียนและเล่นได้ไม่จำกัด
พร้อมสื่อประกอบการเรียน
(ไม่รวมอุปกรณ์)

Gamification

สื่อสารบทเรียนให้เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เปลี่ยนการท่องจำเป็นความเข้าใจ ให้บรรยากาศของห้องเรียนเป็นไปด้วยความสนุก ท้าทาย และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน

พร้อมทั้งโปรแกรมที่ให้คุณครูปรับระดับความยาก-ง่าย เลือกจำนวนโจทย์คำถาม และกำหนดเวลาการเล่นได้ด้วยตนเอง

Contents & Topics

• เนื้อหาพัฒนาจากโครงสร้างหลักสูตรสำหรับอนุบาล ครอบคลุมสาระที่ควรรู้ เรื่องราวรอบตัว เหตุการณ์ทันโลก

• บูรณาการด้วยพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา ศิลปะและการออกแบบ

• สอดแทรกทักษะเพื่อเตรียมพร้อมเด็กๆ สู่ยุคใหม่ อาทิ Computational Thinking , Basic Coding เป็นต้น

• ใช้ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 เนื่องจากโปรแกรมสามารถปรับระดับความยาก-ง่ายให้เหมาะสมได้

Teaching Materials
& Mixed Media

สื่อประกอบการเรียนการสอนมาพร้อมในแพกเกจ ประกอบด้วย

• การ์ด Interactive สำหรับใช้กับโปรแกรมเกม ให้เด็กฝึกสังเกต นับ และเรียนรู้ เชื่อมโยงสื่อกระดาษที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี

• โปสเตอร์ประกอบเนื้อหาในแต่ละหน่วย เพื่อสรุปภาพรวม ทบกวนความเข้าใจ เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Bring this fun interactive experience to your classroom

9,900.- / เดือน
Demo Appointment
นัดหมายสาธิตโปรแกรม

Contact us | ติดต่อเรา
E-mail : contact@littlelot.toys
Line : @littlelot

Bring this fun interactive experience to your classroom

Contact us | ติดต่อเรา
E-mail : contact@littlelot.toys | Line : @littlelot

Coming Soon...

Equipments

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม Little Interactive Play

• Computer/Laptop

• Webcam

• 3d Camera (Motion)

• Projector

get updates
news and promotions

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Coming Soon...
Coming Soon...